Kontrola dokumentów księgowych
Kontrola dokumentów księgowych

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Kontrola dokumentów księgowych

 
Dokumenty księgowe podlegają kontroli merytorycznej, rachunkowej i formalnej, a po wykonaniu takiej czynności osoba odpowiedzialna powinna na dokumencie złożyć podpis. Merytoryczna kontrola polega na określeniu czy zapisana na dokumencie operacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i czy odpowiada rzeczywistości.


Do przeprowadzenia kontroli merytorycznej zobowiązany jest zazwyczaj kierownik właściwej komórki organizacyjnej. Kontrola formalno-rachunkowa polega w szczególności na sprawdzeniu czy dokumenty zostały wystawione w sposób zgodny z zasadami rachunkowości i czy ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych. Kontroli formalno-rachunkowej dokonuje zazwyczaj upoważniony przez głównego księgowego pracownik działu księgowości.

Zasady sporządzania i rejestrowania wewnętrznych dowodów księgowych, zasady korygowania błędów oraz dokonywania operacji wewnętrznych powinny zostać szczegółowo zawarte w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w firmie.

Rzetelnie przygotowana instrukcja musi zawierać – opis cech poszczególnych dowodów księgowych, rodzaj dowodów księgowych zastosowanych w firmie, zasady obiegu i dekretacji dokumentów, wzory pieczęci umieszczanych na dokumentach oraz wzory podpisów osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dokumentów.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt