Likwidacja środka trwałego
Likwidacja środka trwałego

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Likwidacja środka trwałego

 
Likwidacją środka trwałego jest całkowite zaprzestanie użytkowania tego składnika majątku i zdjęcie go z ewidencji. Powody takiej operacji mogą być różne – np. rzecz uległa zużyciu, została skradziona lub trwale zniszczona. W każdy wypadku powód likwidacji powinien zostać opisany w protokole likwidacji, a dokument ten powinien zostać opatrzony datą i podpisany przez kompetentne osoby.


Dodatkowo przyczynę likwidacji należy udokumentować. Jeżeli środek trwały został skradziony lub spalony, to należy dołączyć protokół od policji lub straży pożarnej. Likwidacja w skutek zdarzenia losowego, czy zużycia to strata, która może stanowić dla przedsiębiorcy koszt.

Ponadto środek trwały może być przekazany do wykorzystania prywatnego i w takiej sytuacji należy wykreślić go z ewidencji podając datę i przyczynę wykreślenia. Przekazanie nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym, natomiast sprzedaż środka trwałego stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że jeśli w momencie zakupu składnika majątku przekazywanego na potrzeby osobiste przedsiębiorcy przysługiwało odliczenie VAT, to w momencie przekazania tego majątku na potrzeby osobiste należy od jego wartości zapłacić VAT.

Dokonując sprzedaży środka trwałego przedsiębiorca musi wystawić dokument sprzedaży np. fakturę VAT i zapłacić podatek dochodowy i VAT.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt