Prawoksiegowosc.pl
Ustawa o podatku akcyzowym

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa o podatku akcyzowym

 
Została sporządzona i znowelizowana zgodnie z nowymi rozwiązaniami wynikającymi z dyrektyw wspólnotowych. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

Szczegółowo określa sposób nakładania podatku akcyzowego na niektóre wyroby konsumpcyjne. Stawki akcyzy na poszczególne wyroby są określone przez państwa członkowskie, jednakże nie mogą być niższe od poziomu ustalonego w dyrektywach.

Opodatkowaniu akcyzą podlegają następujące kategorie wyrobów:

- produkty energetyczne służące do celów napędowych lub grzewczych (paliwa, gaz)

- energia elektryczna

- napoje alkoholowe piwo, wino – za wyjątkiem produkcji na użytek domowy, pośrednie produkty alkoholowe, wyroby spirytusowe

- wyroby tytoniowe, papierosy, cygara, tytoń, cygaretki


Ponadto istnieje tzw. grupa wyrobów niezharmonizowanych objętych akcyzą, i są to m.in. kosmetyki i samochody osobowe. Zasady wymiaru i poboru podatku od tych wyrobów wynikają wyłącznie z krajowych regulacji.

Stawki podatku akcyzowego wyrażane są w:

- kwocie na jednostkę wyrobu paliwa, alkohol, energia elektryczna

- procencie maksymalnej ceny detalicznej (wyroby tytoniowe)

- procencie ceny produktu (wyroby niezharmonizowane)

Podatek niniejszy staje się wymagalny automatycznie po wprowadzeniu towaru na rynek. Cechą istotną tego podatku jest jednofazowy sposób płacenia tzn. akcyza uiszczana jest jednokrotnie i doliczana jest do ceny zbycia.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt