Prawoksiegowosc.pl
Zasady analizy finansowej w firmie

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Zasady analizy finansowej w firmie

 
Jest podstawowym narzędziem analizy finansów firmy. Dostarcza informacji o sytuacji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa, niezbędnych w zarządzaniu nim. Dane te mogą być wykorzystywane przez instytucje kredytowe, inwestorów, audytorów oraz urzędy statystyczne. W analizie finansowej niezbędne jest wykonanie badania sprawozdania finansowego, ustalenie przepływów pieniężnych, ustalenie sytuacji finansowej w szczególności: płynności, zadłużenia, aktywności i efektywności. Źródłem danych są dokumenty obrazujące dotychczasową działalność przedsiębiorstwa takie jak: wszelkie dane księgowe, sprawozdania finansowe, kalkulacje i wyniki poprzednich analiz. Wykorzystać można również protokoły zarządu spółek, protokoły pokontrolne, informacje pochodzące z wywiadów, a także informacje zewnętrzne.


W dzisiejszych czasach analiza finansowa jest często podstawowym źródłem informacji dla właścicieli o stanie posiadanej przez nich spółki. Jest to szczególnie przydatne w przypadku spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Wielu inwestorów posiada akcje kilku spółek, które są kupowane lub sprzedawane w zależności od koniunktury rynkowej.

Analiza finansowa może być wykonywana różnymi metodami, które dzieli się na:

- analizę wstępną

- analizę wskaźnikową

- analizę mierników syntetycznych

Podstawowymi instrumentami analizy finansowej są wskaźniki, które jednak same w sobie nie niosą informacji o przedsiębiorstwie. Dopiero punkty odniesienia dostarczają konkretnych informacji o wskaźnikach.

Takim odniesieniem może być:

- wartości wskaźników z poprzednich okresów – ich porównanie pozwala na określenie tendencji w danej firmie

- wartość wskaźnika w innych przedsiębiorstwach tej samej branży – średni wskaźnik uważa się za godny naśladowania

- planowanie wskaźnika na dany okres – pozwala określić czy zrealizowano plan
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt