Prawoksiegowosc.pl
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

POLECAMY:

Szkolenia
Własny biznes
Centrum medyczne

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 
Ustawa ta jest podstawą prawną dla prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej w Polsce. Reguluje zasady rozpoczynania, prowadzenia oraz kończenia działalności gospodarczej oraz rolę jaką ma do spełnienia administracja publiczna. Ustawa mówi o tym, że zachowując warunki określone w przepisach, każdy może na równych prawach prowadzić działalność gospodarczą, a podstawowym aktem prawnych w tym zakresie jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
Natomiast organy administracji publicznej nie mogą żądać spełnienia dodatkowych warunków lub przedłożenia dokumentów nieprzewidzianych przepisami prawa.

Według zapisów ustawy działalnością gospodarczą jest – zarobkowa działalność: produkcyjna, budowlana, usługowa, handlowa oraz wydobywcza dotycząca kopalin. Jest nią również działalność zawodowa wykonywana w sposób „zorganizowany i ciągły”. Ustawa ta nie dotyczy rolnictwa w zakresie upraw rolnych, hodowli zwierząt, ogrodnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Nie stosuje się jej również do działalności prowadzonej w zakresie wynajmowania przez rolników pokoi oraz innych usług związanych z agroturystyką. Działalność jednorazowa lub okazjonalna także nie podlega zapisom ustawy.

Naczelną zasada prowadzenia działalności gospodarczej jest działalność zarobkowa, a wszelkie inne formy wytwórcze lub usługowe nie służące „bogaceniu się”, w rozumieniu tej ustawy, nie są działalnością gospodarczą. Drugą ważną sprawą jest forma zorganizowania i prowadzenia tej działalności i zazwyczaj jej wybór zależy od rozmiarów przedsięwzięcia. Ustawa szczegółowo omawia także zasady kontroli przedsiębiorstw oraz prowadzenie działalności przez przedsiębiorców zagranicznych.
 
Prawo księgowość ustawy akty prawne
Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawa o podatku od towarów i usług
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku akcyzowym
Ustawa o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Inwentaryzacja na podstawie obowiązujących przepisów
Ustawa o podatku od towarów i usług VAT
Zasady rozpoczynania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Formy prowadzenia działalności gospodarczej dozwolone prawnie
Rejestracja działalności w Sądowym Rejestrze Przedsiębiorstw
Zasady analizy finansowej w firmie
Inwentaryzacja majątku firmy
Obowiązki przedsiębiorcy wobec US i ZUS
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Wystawianie faktury VAT
Przechowywanie dokumentacji księgowej
Kontrola dokumentów księgowych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Najczęstsze błędy księgowe
Rozrachunki w księgach rachunkowych
Amortyzacja środka trwałego
Sprawozdanie finansowe
Rachunkowość partii politycznych
Karta podatkowa
Likwidacja środka trwałego
Inwentaryzacja droga potwierdzenia sald
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Elektroniczna faktura VAT
Umowa o świadczenie usług księgowych
Środki trwałe
Copyright © prawoksiegowosc.pl, Nota prawna | Kontakt